I Licytacja spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - Oleśnica - LICYTACJA ODWOŁANA

LICYTACJA ODWOŁANA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza w Oleśnicy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  06-03-2019 o godz. 09.30 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonej w miejscowości Oleśnica ul. Żeromskiego 15/17 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych  nr WR1E/00079105/4 . Lokal podlega pod spółdzielnię mieszkaniową - Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze w Oleśnicy  ul.Kochanowskiego 5  

 

Opis nieruchomości:

Niezgodność zapisu w KW i stanem rzeczywistym  -  w Księdze Wieczystej zapisano, że lokal znajduje się na 3 kondygnacji, w rzeczywistości lokal znajduje się na III piętrze - tj. 4 kondygnacji.

Lokal mieszkalny narożny, położony jest na III piętrze, okna z lokalu wychodzą na dwie strony. Wejście do lokalu odbywa się  z kltaki schodowej. Struktura powierzchni mieszkania : przedpokój  9,6 m2 , pokój I  6,0 m2 , pokój II 16,5 m2 , pokój III  9,0 m2 , kuchnia  6,8 m2 , łazienka z WC  2,8 m2. W stosunku do udostępnionej przez zarządcę dokumentacji wprowadzono pewne zmiany tj. połączono pokoje I i II oraz dołączono do nich loggię. Lokal posiadał loggię lecz została ona zabudowana i dołączona do lokalu. Właściciel lokalu korzysta z pomieszczenia przynależnego: piwnica  4,84 m2 Układ funkcjonalny lokalu: rozkładowy, z jasną kuchnią. Instalacje wewnątrz lokalu: woda zimna i ciepła, kanalizacja, instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę:  178.300,00 zł . 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 133.725,00zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.17.830,00 zł) 


Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KM 242/17

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości celem  oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 20-02-2019r.  o godz. 10.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/458548