I licytacja gruntów Oleśnica - udziały 8/24 - tereny inwestycyjne przemysłowe

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza  w Oleśnicy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-03-2019 o godz. 09.15 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 8/24 w nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość rolna - działka nr 14 o pow. 3,8037 ha  położonej w miejscowości  Oleśnica   i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr WR1E/00036321/1

Opis nieruchomości:
działka o powierzchni 3,8037 ha, posiada kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach szer.124 m, głęb. 308 m, max przekątna 360 m.  Zgodnie z mapą zasadniczą na obszarze działki występuje deniwelacja terenu  - ok. 2 m, lecz jest ona na tyle niewielka, że nie widać ją w terenie. Działka położona  bezpośrednio przy gruntowej drodze należącej do gminy i oddalona 800 m od drogi  wojewódzkiej nr 451.  Przy granicach działki brak  mediów.  W okolicy przebiega napowietrzna linia SN. Teren działki nieogrodzony, nieutwardzony, niezabudowany  i wykorzystywany rolniczo. Na południowym rogiem działki (na długości ok. 74 m) przebiega napowietrzna linia WN  - 110 kV. W/g wypisu z rejestru gruntów - grunty orne o powierzchni : R II o pow. 4.4727 ha i R III o pow. 2.3310 .  Przeznaczenie w mpzp jako:  8.P - tereny produkcyjne, składy, magazyny.  Część terenu działki położona jest w obszarze wysokiej ochrony GZWP subzbiornika 322, część  leży także w strefie oddziaływania napowietrznej linii 110 kV - w mpzp dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się pas technologiczny wolny od zabudowy, obejmujący obszar bezpośrednio pod linią, łącznie z obszarem w odległości nie mniejszej niż 15 m liczonej w poziomie od skrajnych przewodów (tj. pas o szerokości ok. 40 m).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 895.000,00 zł  
Wartość udziału wynoszącego 8/24 części w nieruchomości  wynosi:  298.000,00  zł 

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 8/24 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania  tj. kwotę:  223.500 ,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 29.800,00 zł)

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KMP 13/13   

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości na dwa tygodnie przed licytacją tj. 19-02-2019r. o godz. 10.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/458519