II licytacja lokalu Kamień ul.Bursztynowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  11-09-2019r. o godz. 10.15 w sali nr  24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny i udział związany z własnością lokalu w wysokości 550/10000  położonej w miejscowości : Kamień ul. Bursztynowa 11a/5 gmina Długołęka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer KW  WR1E/00071849/5 stanowiącej własność dłużnika: Piotrowska Zofia i Piotrowski Marian na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżenskiej

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny środkowy, położony na parterze, okna z lokalu wychodzą na dwie strony (północ i południe). Wejście do lokalu z klatki schodowej. Powierzchnia lokalu : przedpokój 2,70 m2, łazienka z wc 3,40 m2, kuchnia 11,70 m2, pokój I 8,30 m2 , pokój II 10,20 m2- suma powierzchni 36,30 m2  W Księdze wieczystej powierzchnia określona - 36,60  m2 - struktura lokalu i powierzchnia ustalona na podstawie oględzin i pomiarów różni się od struktury i powierzchni ujawnionej w księdze wieczystej oraz w kartotece lokali. Różnice te wynikają z przeprowadzonego remontu (podziału pokoju na dwa mniejsze pokoje), pomiaru w świetle wyprawionych ścian oraz dokładności metody określenia powierzchni. Lokal nie posiada logii balkonu ani żadnego pomieszczenia przynależnego. W kuchni znajduje się kocioł CO na opał stały oraz pojemnościowy podgrzewacz wody. Instalacje wewnątrz lokalu: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie indywidualne (centralne etażowe na opał stały).  W/g rejestru lokali Gminy Długołęka lokal położony jest pod adresem ul.Bursztynowa 11a/5, w/g zapisy księgi wieczystej położenie lokal położony pod adresem Kamień 3B/5 . Zgodnie z uchwałą nr XXI/239/2008 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 października 2008 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kamień nastąpiła zmiana adresów i numerów porządkowych. W księdze wieczystej widnieje poprzedni adres, obowiązujący jeszcze sprzed wprowadzeniem nazw ulic, natomiast w ewidencji gruntów, budynków i lokali zmianę adresów już wprowadzono.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99.300,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 66.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 9.930,00 zł)  Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg.Km 1173/15  
Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Zobowiązać dłużnika do udostępnienia nieruchomości  celem oględzin na dwa tygodnie przed licytacją tj. 27-08-2019r. o godz. 14.00 , operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Poświadczenia podpisu dokonuje notariusz ( zgodnie art 96 pkt 1 ustawy z 14 lutego 1991 prawo o notariacie)  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby   te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.  Zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sadowi wykonujacy czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jezeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.         

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/481435